en-USsv-SE

Nå 80% av resultatet med 20% av insatsen!

Nå 80% av resultatet med 20% av insatsen!
Funderar ni på hur ert företag kan bli effektivare? Hur ni kan fördela era resurser där de gör mest nytta? Hur ni kan skapa effektivare flöden och en lönsammare logistik? Om svaret är ja, kan det vara en god idé att fundera över hur ni arbetar med Paretos Princip, även kallad 80/20-regeln.

Den italienska nationalekonomen Vilfredo Pareto är upphovsman till vad som idag går under namnet Paretos Princip. Man kan enkelt förklara principen som att 20% av orsaken står för 80% av verkan. Principen går att applicera i många situationer och inom varierande områden, i arbetet såväl som utanför.

Några exempel:

 • 20% av artiklarna som hanteras står för 80% av värdet
 • 20% av kunderna står för 80% av omsättningen
 • 20% av kunderna står för 80% av klagomålen
 • 20% av marknadsföringen bidrar till 80% av försäljningen

Med rätt prioriteringar kan man effektivisera, förbättra och skapa bättre flöden med mindre insatser.

Hur börjar man applicera Paretos Princip?

 1. Börja med att samla in data för det ni vill undersöka. Ställ er frågan; Vilka områden hos er är kritiska och bör granskas närmare? Detta kan vara områden som försäljning, lager eller inköp.
 2. Utför sedan en ABC-analys på vald data. En ABC-analys baseras ofta på artiklarnas volymvärde men kan även användas för andra värden som exempelvis bruttovinst, kapitalvärde och fysisk volym. Volymvärdet för en artikel räknas ut genom att ta dess årsförbrukning multiplicerat med dess styckpris eller styckkostnad.
 3. Utifrån analysen kategoriserar ni artiklarna i A, B och C. A-artiklarna är de 20 % som utgör 80% av värdet, B-artiklarna utgör de nästkommande 15% och brukar i regel vara runt 30 % av artiklarna. C-artiklarna är de som står för 5 % av värdet och brukar utgöra ungefär hälften av artiklarna. Detta ger en tydlig bild av vad som är viktigast för er och vad ni bör fokusera på.

Vad kan resultatet av ABC-analysen användas till?

Listan för en ABC-analys resultats användningsområde kan göras lång. Det man kan konstatera är att en korrekt utförd analys utgör en mycket god grund för differentiering och för att säkerställa så att inte alla kunder, leverantörer, artiklar etc. behandlas på samma sätt. Efter utförd analys får ni en tydligare bild av hur er strategi kring kategorierna ska utformas och med detta hur era insatser och resurser ska fördelas.

paretosprincipABCdia...

Några exempel på åtgärder som kan genomföras efter en ABC-analys:

 • Korrigera servicenivåer utefter klassificeringen, de viktigaste produkterna får högst servicenivå.
 • Förändring av lagerlayout efter plockfrekvens av artiklar.
 • Klassificering av leverantörer och där med olika strategier för leverantörer inom respektive kategori.
 • Klassificering av kunder gör att olika strategier kan utformas så att rätt resurser sätts in där de viktigaste kunderna finns.

Att utföra en ABC-analys är som sagt en lämplig metod för att säkerställa att inte alla inom en kategori behandlas på samma sätt. A-segmentet bör självklart ges mest uppmärksamhet eftersom detta är den viktigaste kategorin, därefter B- och till sist C-kategorin.

Viktigt att poängtera är att dock att det finns vissa nackdelar med en ABC-analys som man bör ta i beaktning när man fattar beslut efter gruppering. Exempelvis tas ingen hänsyn till att två artiklar är sammankopplade och vissa artiklar kan vara lönsamma trots att de har lågt volymvärde.

Vi på MA-system tycker att alla företag bör investera tid i en ordentlig analys för att därefter kunna börja arbeta med Pareots Princip och 80/20-regeln. Behöver ni hjälp med att komma igång, support med genomförandet eller stöttning att lägga upp strategier utefter resultatet så hjälper vi er mer än gärna!