en-USsv-SE

Vad krävs för digitaliserade, transparenta supply chains?

Vad krävs för digitaliserade, transparenta supply chains?

Idag talar ledningsgrupper allt mer om värdet av digitalisering av supply chains end-to-end. Digitaliseringen kan bli verklighet med hjälp av såväl gamla beprövade tekniker och metoder som helt nya, exempelvis internet-of-things (IoT), big data-teknologi och process-standardisering inom olika branscher. Det handlar i mångt och mycket om ännu ett kompetensskifte inom näringslivet, från innovation till digitalisering. Ligger du i frontlinjen är de potentiella vinsterna enorma.

Om du ska lyckas genomföra det här kompetensskiftet, måste du höja just kompetensen inom organisationen. Du måste arbeta med kompetensförsörjningen, du måste fokusera på att bättre förstå din efterfrågan, vad som driver intäkterna framöver, hur du ska ta hjälp av befintlig teknologi för att nå dina mål och du måste hantera risker av olika slag. Inget av dessa områden behöver nödvändigt-vis kräva stora investeringar, men måste samordnas effekt-ivt för att få maximal effekt. Lyckas du kan du både öka dina intäkter väsentligt och hålla kostnaderna låga.

Kompetensförnyelse

Vi kommer att se fler automatiserade supply chains framöver och därmed också mer automatiserad avvikelse- och riskhantering. Det mänskliga ögat behövs för att bedöma hur avvikelser och risker ska hanteras och vändas till möjligheter och förbättrad konkurrenskraft. Dessutom kommer smartare försörjningskedjor endast uppnås om företaget lär sig att segmentera dem utifrån marknadens behov. Allt detta kräver ökad kompetens hos den personal som är inblandad i processerna. Dessutom förändras kraven inom supply chains med nya områden som kräver nytänkande och ställer nya krav på kompetensen inom organisationen. Exempel på detta är ”reverse logistics” med returhantering i fokus, eftermarknadstjänster och produktpaketering med prissättning utifrån förbrukning istället för per produkt, med mera.

Teknologier och system måste integreras

Snabb utrullning av effektivare processer mellan den egna verksamheten och kunder och leverantörer är en nyckelfaktor för digitaliseringen. Det gäller att använda teknologier som stöttar detta. Vi rör oss i en riktning från höggradig mänsklig hantering till allt större automatisering med hjälp av maskininlärning, men för att få tillgång till och dela information måste IT-systemen integreras. För många företag är systemintegration ett stort hinder idag. Målet måste vara att dramatiskt sänka komplexiteten, variationen och därmed kostnaden för systemintegration – framför allt den som berör affärssystemen. Detta kommer att kräva högre grad av standardisering av processer med tillhörande informationsutbyte, att affärssystemleverantörerna engagerar sig i detta mål i högre grad än idag samt att information kan synkroniseras i realtid (eller i alla fall nästintill i realtid). Det finns skäl till att vara hoppfull, i och med att systemintegration, eller digitalisering, är ett hett ämne i många ledningsgrupper idag, vilket illustreras i figuren på föregående sida.

Att förstå sin efterfrågan

Vid sidan av behoven att integrera försörjningskedjorna, synkronisera informationsutbytet i realtid och standardisera processer, driver datafångst via IoT (internet-of-things) och dataanalys via Big Data Predictive Analytics i hög grad företags IT-investeringar. Men som alltid är det inte data i sig som är kritiskt, utan vår förmåga att selektera, analysera och dra de rätta slutsatserna i relation till vår verksamhetsplanering.

Dagens marknad är mogen och teknologin finns för att fånga den verkliga efterfrågan och effektivt dela order- och leveransstatus genom försörjningskedjan för bättre förståelse och reaktionsförmåga. Och eftersom ”bullwhipeffekten” fortfarande är ett stort problem, kommer tillgången till information om det verkliga behovet, istället för lågkvalitativa prognoser, att skapa ett stort mervärde.

Att hantera risker

Ökad systemintegration och mer sammanflätade processer med kunder, leverantörer och andra affärspartners, innebär en ökad exponering mot olagligt utnyttjande av den information som delas. Samtidigt som digitaliseringen av supply chains skapar mycket stora mervärden, innebär den också att företag blir allt mer känsliga för avbrott eller sabotage. Digitala risker är en styrelsefråga för många företag. Det hanteras bäst genom kontinuerliga genomgångar och bedömningar utifrån såväl omvärldshot, teknologitrender och företagets befintliga strategi för risk management.

Målet är transparens

Det största mervärdet av digitaliserade supply chains är den ökade graden av transparens, visibility, som leder till bättre underbyggda beslut. Det är just bristen på transparens som utgör ett av de absolut största problemen inom supply chain management idag. För att nå ökad transparens krävs att graden av systemintegration och digitalisering ökar, vilket är en utmaning i sig. Den som lyckas i sitt digitaliseringsarbete kommer att kunna uppnå både ökad försäljning och sänkta kostnader i sin nuvarande verksamhet. Men inte bara det, utan även bättre framförhållning vilket i sin tur leder till lägre risker och större affärsmöjligheter i det lite längre perspektivet.

Artikel från Supply Chain Effect Nr 4 2016. Läs hela tidningen på www.sceffect.se