en-USsv-SE

Ska ni bygga nytt lager? Läs detta först!

Ska ni bygga nytt lager? Läs detta först!
Det finns många anledningar till att vilja bygga nytt eller större lager. Allt från ökad försäljning till större produktsortiment, trångboddhet och säsongstoppar.

Bygga nytt är dock inte gjort i en handvändning och alla bör först ställa sig frågan - använder vi det vi har på ett effektivt sätt?

Innan ni gör stora investeringar i lager, är vårt råd att investera i en grundlig analys för att få en klar bild av läget på lagret och hur man effektiviserar verksamheten.

Varför bygga ut lagret?

Det finns många anledningar till att vilja bygga ut lagret förutom att få mer plats. Några vanliga orsaker är:

 • Ökad försäljning – större volymer i lager.
 • Utökat produktutbud – större sortiment kräver fler lagerplatser.
 • Variationer i försäljning – tillfälliga försäljningstoppar och säsongsprodukter ställer krav på lagerutrymme.
 • Skydd mot interna och externa problem – större lagervolymer hjälper till att klara leveranser vid problem som exempelvis kassationer och ineffektivitet i produktion.
 • Förbättra servicenivåer – höga lager minskar risken för produkter tar slut.

Vid flera av anledningarna ovan kan ett större lager snarare eskalera problemen istället för att underlätta situationen vilket endast medför högre kostnader.

Vad kan större lager medföra?

Ett nytt lager kostar pengar och kan medföra oanade konsekvenser. Innan beslutet att bygga nytt fattas bör rotorsaken till dagens situation fastställas. Några vanliga nackdelar med större lager:

 • Ökad kapitalbindning – färre incitament för att minska lageruppbyggnad.
 • Fler och längre interntransporter med fler platser och yta – sämre översikt.
 • Högre underhållskostnader i större lokal.
 • Högre risk för inkurans och att ”döda” artiklar får ha kvar sin plats i lagret.
 • Byggprojekt och lagerflytt kostar pengar och tar resurser från den vanliga verksamheten.

Det är alltså av vikt att se hela bilden av situationen, så man inte öser vatten istället för att laga hålet. 

Hur skapas effektivare lagerutnyttjande?

Ett flertal strategier finns för att se till att lagret nyttjas effektivt. Exempelvis:

 • Särskilj högvolymartiklar och optimera processen för dessa – minska orderstorlekar och öka beställningsfrekvensen.
 • Göra hyllvärmare till beställningssortiment.
 • Använd en tredjepartslogistiker vid tillfälliga toppar och säsonger.
 • Standardisera så långt det går och lagra halvfabrikat – flytta kundorderpunkten.
 • Starta gemensamma planeringsinitiativ med kunderna – minska volatilitet och osäkerheter.
 • Öka flexibiliteten och minska ledtider i den egna verksamheten och i försörjningskedjan.
 • Utred om IT-stöd, automation och bättre lagringstekniker kan öka fyllnadsgraden.
 • Produkter som ligger stilla på lagret skapar inte lönsamhet, de skapar kostnader – säkerställ resurssnåla produktflöden.

Investera i en lageranalys först

Innan ni gör stora investeringar i lager, är vårt råd att investera i en grundlig analys för att få en klar bild av läget på lagret och hur man effektiviserar verksamheten.

MA-system har hjälpt flera av Sveriges största företag att bli mer lönsamma och arbeta effektivare. Vår grundsyn är enkel. För att förbättra verksamheten måste man överblicka helheten. Då minskar risken för att vissa delar effektiviseras på bekostnad av andra.

Gör er själva en tjänst, tänk efter före!